โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ได้รับเกียรติจาก นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ได้ดำเนินโครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top