ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00น. - 16.00น.
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เลา08.30 น. เป็นต้นไป
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
     

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top