การโอนจัดสรรงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรียน​ ผู้ปกครองทุกท่าน ขณะนี้วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่นักเรียน นักศึกษาได้แจ้งไว้
**********************************************
แผนกวิชาที่ดำเนินการโอนเงินแล้ว
วันที่ 6 กันยายน 2564
1. แผนกวิชาการบัญชี
2. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 7 กันยายน 2564
1. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 8 กันยายน 2564
1. แผนกวิชาช่างยนต์
2. แผนกวิชาการตลาด
โดยผู้ปกครองที่รับเงินสดให้มารับได้ที่
ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564
ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ
1. บัญชีธนาคารกรุงไทย เงินจะเข้าบัญชีในวันที่โอน หากเป็นบัญชีต่างธนาคาร เงินจะเข้าบัญชีในอีก 2-3 วันทำการ
2. มีปัญหาให้ติดต่อครูที่ปรึกษา หรืองานการเงิน เบอร์โทร 0873602147

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top