บุคลากร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวลัดดา  ภูมิไท

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวธัญญ​รัตน์​ จำรัส

ครูผู้สอน 

 

นางสาวศิราพักตร์  เสริฐสม 

ครูผู้สอน 

 

 นางสาวสุดารัตน์  ประชานุเคราะห์

 ครูผู้สอน

นายสราวุฒิ สมจิตต์

 ครูผู้สอน

 

 

นายรัฐนันท์ มันยวง

ครูผู้สอน

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top