บุคลากร แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 นางสาวนิภาพร  กันก๋อง

ครูผู้สอน นายวันชัย วิเศษวงษา

ครูผู้สอน

 

 นายสมร้กษ์ เงินงาม

ครูผู้สอน

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top