บุคลากร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายจักรกฤษณ์ เสาร์คำ

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

นายณพล กาบแก้ว

ครูผู้สอน

 

นายปรีดา ศรีทุมมา

ครูผู้สอน

นายชัยชนะ ชัยสมบัติ

ครูผู้สอน

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top