บุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์

 

นายศักดิ์สิทธิ์  หน่อแก้ว

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

 
 

นายจักรกฤช แก้วนาค

ครูผู้สอน

   

นายปรพล ครอนศรี

ครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top