ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

            

 

นายเชาวรัช  ศิริอำมาต

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นายศตวรรษ แก้วก่า

หัวหน้างานกิจกรรม

 

นางสาวนฤมล แต้มเก่ง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายปรพล ครอนศรี

หัวหน้างานปกครอง

 

นายจักรกฤช แก้วนาค

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นายสราวุฒิ สมจิตต์

หัวหน้างานแนะแนวฯ

 

นางสาวสิริพร อินทร์มาตย์

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top