ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพย์

 

นายเชาวรัช  ศิริอำมาต

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์

 

 

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์

หัวหน้างานการเงิน

 

นางสาวณฐอร  อ้วนล่ำ

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวสุดารัตน์  ประชานุเคราะห์

หัวหน้างานบุคลากร

 

นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวลัดดา  ภูมิไท

หัวหน้างานพัสดุ

 

นายณพล กาบแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน

นายธนัญชัย  ชุ่มกาศ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวอมรรัตน์ สมโภชน์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

     

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top