ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายวิชาการ

 

นายจักรกฤษณ์ เสาร์คำ

ครู คศ.2 รักษาการแทน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวลัดดา  ภูมิไท

หัวหน้างานแผนกวิชาสามัญ

 

นายศักดิ์สิทธิ์  หน่อแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายจักรกฤษณ์ เสาร์คำ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายเอกชัย เทพสุริยะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายจักรพงศ์  มหายศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารเทศ

 

นางสาวบัณฑิตา โปร่งใจ

หัวหน้าแผนกการตลาด

นางสาวณฐอร  อ้วนล่ำ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวศิราพักตร์  เสริฐสม

หัวหน้างานวิทยบริการ

นายชัยชนะ ชัยสมบัติ

หัวหน้างานทวิภาคี

 

นายปรีดา ศรีทุมมา

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ

นางสาวธัญญ​รัตน์​ จำรัส

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

 

 

นายปรีดา ศรีทุมมา

หัวหน้างานวัดผลการศึกษา

 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top