ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาช่างยนต์

2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

5. สาขาวิชาการบัญชี

6. สาขาวิชาการตลาด

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขางานยานยนต์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานก่อสร้าง

- สาขางานการบัญชี

- สาขางานการตลาด

- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ

 

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

2. สาขาวิชาไฟฟ้า

3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4. สาขาวิชาการบัญชี

5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขางานเทคนิคยานยนต์

- สาขางานไฟฟ้ากำลัง

- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- สาขางานการบัญชี

- สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top