ข้อมูลจำนวนบุคลากร

ข้อมูลด้านข้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ผู้ให้ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า) อัตราความสว่างของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ารวมทั้งหมด 45 คนรวม

ตำแหน่ง

จำนวน

ฝ่ายบริหาร

2

ข้าราชการครู

7

สวนทางการศึกษาตามระเบียบ ๓๘ ค. (๒)

-

พนักงานประจํา

-

พนักงานราชการ

3

ครูจ้างสอน

18

ลูกจ้างชั่วคราว

15

ราชการไปช่วยราชการ

-

รวม

45

 

ตารางแสดงจำนวนผู้บริหารและครูตามสถานศึกษาวุฒิการศึกษาตำแหน่ง

 

 

ผู้บริหาร/สาขาวิชา

จำนวน(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหาร/ครู

ข้าราชการ

พนังงานราชการ

อัตราจ้าง

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ำกว่า

ครูผู้ช่วย/คศ.1

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายผู้บริหาร

 2

 2

 -

 -

 -

 1

 1

 -

 -

 1

ครูแผนกวิชายนต์

3

 1

 -

 2

 -

 -

 -

 -

 3

-

 1

-

ครูแผนกวิชาไฟฟ้า

 4

1

 1

 2

 4

 -

4

 1

 -

 -

ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 4

1

1

 2

 4

 -

 1

 3

 

 1

 -

ครูแผนกวิชาก่อสร้าง

 2

2

 1

 1

 -

2

 -

 -

 -

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

1

 -

 3

 4

 -

 -

4

 1

ครูแผนกวิชาการบัญชี

 2

-

 2

 2

 -

 -

2

 -

-

ครูแผนกวิชาการตลาด

 2

 -

 2

 -

2

 -

2

 -

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 5

 3

2

 2

3

 -

 1

4

 -

2

1

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

2

 - 1 1 2  -  1 1  - - -

 รวม

 30

 9

 3

 18

 15

 12

 1

 4

 25

 

 5

 3

     1

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top