เผยแพร่ผลงาน

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 >>ดาวน์โหลด  
 สรุปโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>ดาวน์โหลด  
 สรุปโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 >>ดาวน์โหลด  
 รายงานการติดตามผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>ดาวน์โหลด

 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า >>ดาวน์โหลด

ผอ.เรวัตร แก้วทองมูล

การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า >>ดาวน์โหลด

ผอ.เรวัตร แก้วทองมูล