เผยแพร่ผลงาน

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 >>ดาวน์โหลด  
 สรุปโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>ดาวน์โหลด  
 สรุปโครงการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 >>ดาวน์โหลด  
 รายงานการติดตามผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>ดาวน์โหลด

 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า >>ดาวน์โหลด

ผอ.เรวัตร แก้วทองมูล

การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า >>ดาวน์โหลด

ผอ.เรวัตร แก้วทองมูล

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top