กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

 

ในระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ช่อสะอาด ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.1) ณ โรงเรียนบ้านหม้อ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

                         

 

   

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top