การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นตามนโยบายห้องเรียนอาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นตามนโยบายห้องเรียนอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สอนรายวิชาคหกรรม โดยครูอมรรัตน์ สมโภชน์
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา รายวิชางานประดิษฐ์ โดยครูสราวุฒิ สมจิตต์
รายวิชาขนมไทย โดยครูนิภาพร กันก๋อง และครูขวัญธิดา เทพสุริยะ

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top