บันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ากับโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยนางสุวารี แปงณีวงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย นายพิษณุกร แก้วนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา และนางเกษร พรหมใจ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ากับโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top