โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • ในวันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า โดยนายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้นางสุวารี แปงณีวงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลีและบ้านโป่งเหนือ
  • อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top