ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และปวส.2 เข้ารับใบระเบียนแสดงผลการเรียน สำเร็จการศึกษา ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด-19

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ปกครองและนักเรียนระดับปวช. 3 และปวส. 2 เข้ารับใบบันทึกแสดงผลการเรียน
สำเร็จการศึกษาสายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
        

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top