กิจกรรมโครงการวันไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ได้จัดกิจกรรมโครงการวันไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

                                                                       

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top