วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จัดประชุมโครงการนักเรียนเชียงรายสมองเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 22 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จัดประชุมโครงการนักเรียนเชียงรายสมองเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า โดยมีนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า และหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม
โดยประธานในที่ประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

                                                                  

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top