โครงการอบรม เพศศึกษาเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม เพศศึกษาเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย

                            

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top