โครงการอบรมเพื่อนเตือนเพื่อน

 

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จัดโครงการอบรมเพื่อนเตือนเพื่อน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยยานยน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

       

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top