ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม