ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top