ประกาศเผยร่างเอกสารประกวดราคาชื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ประกาศเผยร่างเอกสารประกวดราคาชื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ด้วยวิธีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2564

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร