ประกาศเผยร่างเอกสารประกวดราคาชื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศเผยร่างเอกสารประกวดราคาชื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ด้วยวิธีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดเอกสาร

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top