ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอราคาและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอราคาและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top