ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ติด0 มส. ให้มาดำเนินการลงทะเบียนแก้ 0 , มส. ที่ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ ภายในวันที่3-4 ตุลาคม 2562 หลังจากลงทะเบียนเสร็จให้นักเรียน นักศึกษาติดต่อครูผู้สอนรายวิชาเพื่อทำการแก้ไขผลการเรียน

เอกสารแนบ

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top