กำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1-64

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1-64
24-28 พฤษภาคม 64 ลงทะเบียนรายวิชา ระดับชั้นปวช.2-3 และปวส.2
31 พฤษภาคม 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ให้นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนในระบบแอพEDRเท่านั้น

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top