ประกาศ ปฏิทินกำหนดการของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 และปวส.1-2 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ ปฏิทินกำหนดการของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 และปวส.1-2 รายละเอียดดังต่อไปนี้

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top