ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 / 2563

ใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 / 2563

**************************

ใบลงทะเบียน ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 >>>> โหลดเอกสาร

ใบลงทะเบียน ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 >>>> โหลดเอกสาร

ใบลงทะเบียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 >>>> โหลดเอกสาร

ใบลงทะเบียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 >>>> โหลดเอกสาร

ใบลงทะเบียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 >>>> โหลดเอกสาร

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top