บุคลากร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวณัฎฐณิชา  อินสุขิน

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
 

นางสาวรุ้งรัศมี สุภา

ครูผู้สอน
 
 

 นายสราวุฒิ สมจิตต์

 ครูผู้สอน

 

นางสาววาสนา คำปิงยอด

ครูผู้สอน

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top