บุคลากร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

   

นายจักรพงศ์  มหายศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 
 

 

 

นางสาวสาวจุฑามาศ  เป็งจันทร์

ครูผู้สอน

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ชัยว่อง

ครูผู้สอน