บุคลากร แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

     

นางสาวสาวจุฑามาศ  เป็งจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ชัยว่อง

ครูผู้สอน

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top