บุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์

 

นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน

หัวหน้าแผนกยานยนต์

 

 

นายศักดิ์สิทธิ์  หน่อแก้ว

ครูผู้สอน

 

 

นายจักรกฤช แก้วนาค

ครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top