ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

            

 

นายบรรจบโพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

นางสาวรุ่งทิวาแก้ววรรณะ

หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ

 

 

นายชัยชนะชัยสมบัติ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

 

นาย ธ นัญชัยชุ่มกาศ

หัวหน้างานความร่วมมือ

 

 

นายจักรกฤษณ์เสาร์คำ

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

 

นางกัลยวรรธน์ศรีวรรณ์อรกุล

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

 

 

นางสาวสาวจุฑามาศเป็งจันทร์

หัวหน้างานวิจัยฯ

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top