ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

            

 

นายบรรจบ โพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ

นางสาวรุ่งทิวา แก้ววรรณะ

 

 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ฯ

นายสุเมธา กัลยาโน

 

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายจารึก ไชยวงค์

 

 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ

นายแสงทวี  ปัญสมคิด

 

หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต ฯ

นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล

 

 

นายสมบูรณ์  สุทธิน่าน

หัวหน้างานวิจัย ฯ

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top