ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

            

 

นายเชาวรัช  ศิริอำมาต

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นายศตวรรษ แก้วก่า

หัวหน้างานกิจกรรม

 

นางสาวนฤมล แต้มเก่ง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายปรพล ครอนศรี

หัวหน้างานปกครอง

 

นายจักรกฤช แก้วนาค

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นายสราวุฒิ สมจิตต์

หัวหน้างานแนะแนวฯ

 

นางสาวสิริพร อินทร์มาตย์

หัวหน้างานสวัสดิการฯ