ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

            

 

นายบรรจบ โพธิ์ศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

หัวหน้างานกิจกรรม

นายวุฒิพงษ์  พงษ์สุวรรณ

 

นางสาวนิภาพร กันก๋อง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายศักดิ์สิทธิ์ หน่อแก้ว

หัวหน้างานปกครอง

 

นายยุรนันท์ เชื้อปงปัน

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

หัวหน้างานแนะแนว ฯ

นางสาวรุ่งรัศมี  สุภา

 

นายนพนัยต์  หมื่นสมบัติ

หัวหน้างานสวัสดิการ ฯ

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top