ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

            

 

นางสุวารี แปงณีวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นายสราวุฒิ สมจิตต์

หัวหน้างานกิจกรรม

 

นายจักรกฤช แก้วนาค

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเอกชัย เทพสุริยะ

หัวหน้างานปกครอง

 

นายยุรนันท์ เชื้อปงปัน

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นางสาวสาวจุฑามาศ  เป็งจันทร์

หัวหน้างานแนะแนวฯ

 

นายนพนัยต์ หมื่นสมบัติ

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top