ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพย์

 

นายบุญรัตน์สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์

 

 

นางสาวสุชาดาถึกสถิตย์

หัวหน้างานการเงิน

 

นางสาว ณ ฐอรอ้วนล่ำ

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวระพีพรรณอินทะรน

หัวหน้างานบุคลากร

 

นายจักรพวศ์มหายศ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนากรกุศล

หัวหน้างานพัสดุ

 

นาย ณ พลกาบแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน

นายภาณุสุธรรมแจ่ม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวอมรรัตน์สมโภชน์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

     

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top