ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพย์

 

นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์

 

 

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์

หัวหน้างานการเงิน

 

นางสาวณฐอร  อ้วนล่ำ

หัวหน้างานบัญชี

นางกนกกาญจน์  รัตนะ

หัวหน้างานบุคลากร

 

นายจักรพวศ์ มหายศ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรรณ

หัวหน้างานพัสดุ

 

นายณพล พลกาบแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน

นายธนัญชัย  ชุ่มกาศ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวอมรรัตน์ สมโภชน์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

     

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top