ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพย์

 

นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์

 

 

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์

หัวหน้างานการเงิน

 

นางสาวณฐอร อ้วนล่ำ

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวระพีพรรณ อินทะรน

หัวหน้างานบุคลากร

 

นายวุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

หัวหน้างานพัสดุ

นายธนากร กุศล

 

นายณพลกาบแก้ว

หัวหน้างานทะเบียน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายภาณุ สุธรรมแจ่ม

 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภัสสรา อินดี

     

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top