ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายวิชาการ

 

นางสุวารี แปงณีวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวลัดดา  ภูมิไท

หัวหน้างานแผนกวิชาสามัญ

 

นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายจักรกฤษณ์ เสาร์คำ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายฤทธิชัย ดอกบัว

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายจักรพงศ์ มหายศ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารเทศ

 

นางสาวบัณฑิตา โปร่งใจ

หัวหน้าแผนกการตลาด

นางสาวณฐอร  อ้วนล่ำ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

   

นางสาวมณีลิน เงินคำมูล

หัวหน้างานวิทยบริการ

นางสาวลัดดา  ภูมิไท

หัวหน้างานทวิภาคี

 

นายปรีดา ศรีทุมมา

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ

 

นางสาวสุดารัตน์  ประชานุเคราะห์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

 

 

นายปรีดา ศรีทุมมา

หัวหน้างานวัดผลการศึกษา

 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top