ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายวิชาการ

 

นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

หัวหน้างานแผนกวิชาสามัญ

นางสาวณัฎฐณิชา อินสุขิน

 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนากร กุศล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเล็กทรอนิกส์

นายปรีดา  ศรีทุมมา

 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายปรีชา  ปู่จาด

 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารเทศ

นางสาวสุชาดา ถึกสถิตย์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

น.ส.ระพีพรรณ อินทะรน

 

หัวหน้าแผนกการตลาด

นางกัลยวรรธน์ ศรีวรรณ์อรกุล

 

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางสาวรุ้งรัศมี สุภา

   

หัวหน้างานวิทยบริการ

นายสราวุฒิ สมจิตต์

หัวหน้างานอาชีวศึกษา ฯ

นายจารึก ไชยวงค์

 

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ

นายปรีดา ศรีทุมมา

 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางกนกกาญจน์ รัตนะ

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top