ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายวิชาการ

 

นางสุวารีแปงณีวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

หัวหน้างานแผนกวิชาสามัญ

นางสาวณัฎฐณิชาอินสุขิน

 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนากรกุศล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเล็กทรอนิกส์

นายปรีดาศรีทุมมา

 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายปรีชาปู่จาด

 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารเทศ

นางสาวสุชาดาถึกสถิตย์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

ระพีพรรณอินทะรน

 

หัวหน้าแผนกการตลาด

นางกัลยวรรธน์ศรีวรรณ์อรกุล

 

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางสาวรุ้งรัศมีสุภา

   

หัวหน้างานวิทยบริการ

นายสราวุฒิสมจิตต์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาฯ

นายจารึกไชยวงค์

 

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ

นายปรีดาศรีทุมมา

 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางกนกกาญจน์รัตนะ

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top