ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายวิชาการ

 

นางสุวารี แปงณีวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวรุ้งรัศมี สุภา

หัวหน้างานแผนกวิชาสามัญ

 

นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายจักรกฤษณ์ เสาร์คำ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

นายวุฒิพงศ์ พงษ์สุวรรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารเทศ

นางกนกกาญจน์ รัตนะ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวบัณฑิตา โปร่งใจ

หัวหน้าแผนกการตลาด

 

นายปรีดา ศรีทุมมา

หัวหน้างานวัดผลการศึกษา

   

นางสาวมณีลิน เงินคำมูล

หัวหน้างานวิทยบริการ

นายจารึก  ไชยวงค์

หัวหน้างานทวิภาคี

 

นายปรีดา ศรีทุมมา

หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ

 

นางสาวณฐอร  อ้วนล่ำ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top