ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงสร้าง

สาขาวิชา

ปวช. 3

ปวส. 2

รวมทั้งหมด

1

ช่างยนต์

38

16

54

2

ช่างไฟฟ้ากำลัง

32

28

60

3

ช่างไฟฟ้ากำลัง (ทวิศึกษา)

8

-

8

4

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

10

18

28

5

ช่างก่อสร้าง

14

-

14

6

การบัญชี

9

9

9

7

การตลาด

4

-

4

8

เทคโนโลยีสารสนเทศ

19

5

24

9

การจักการค้าปลีก

-

9

9

 

รวมทั้งหมด

134

85

219

ข้อมูลนักศึกษาวิทยาลัย 2563

 

 

 

 

 

 

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top