ข้อมูลจำนวนบุคลากร

ข้อมูลด้านบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562  (ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า) อัตรากําลังบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า รวมทั้งสิ้น 45 คนประกอบด้วย

ตำแหน่ง

จำนวน

ฝ่ายบริหาร

3

ข้าราชการครู

7

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

-

ลูกจ้างประจํา

-

พนักงานราชการ

2

ครูจ้างสอน

21

ลูกจ้างชั่วคราว

12

ข้าราชการไปช่วยราชการ

-

รวม

45

 

ตาราง  แสดงจำนวนผู้บริหารและครูจำแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top