ข้อมูลจำนวนบุคลากร

ข้อมูลด้านข้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ผู้ให้ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า) อัตราความสว่างของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้ารวมทั้งหมด 45 คนรวม

ตำแหน่ง

จำนวน

ฝ่ายบริหาร

2

ครูครู

6

สวนทางการศึกษาตามระเบียบ ๓๘ ค. (๒)

-

พนักงานประจํา

-

พนักงานราชการ

-

ครูจ้างสอน

25

ลูกจ้างชั่วคราว

12

ราชการไปช่วยราชการ

-

รวม

45

 

ตารางแสดงจำนวนผู้บริหารและครูตามสถานศึกษาวุฒิการศึกษาตำแหน่ง

 

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top