ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดิมเป็นวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ศูนย์การเรียนเวียงป่าเป้า โดยในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขยายการศึกษาอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล

และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายสถิตย์ปริปุณณากร มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งได้รับจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้าง อาคารเรียน และบ้านพักข้าราชการ โดยได้ทำการก่อสร้างในพื้นที่ 13 ไร่ 1 งาน 39.9 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 200 หมู่ 6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และเข้าใช้พื้นที่ อาคารเรียน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ปัจจุบันมีนายเรวัตร แก้วทองมูล เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยเปิดทำการเรียน การสอนดังนี้

พ.ศ.2549 ประกาศจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ , สาขางานไฟฟ้ากำลัง , สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานการบัญชี, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชกรรม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ

พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 1 สาขาคือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพิ่ม 1 สาขา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค

พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพิ่ม 2 สาขา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิภาคี) เพิ่ม 1 สาขาคือ

สาขาวิชาการตลาด และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระบบทวิภาคี) เพิ่ม 3 สาขา คือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2559 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่ม 1 สาขาคือ สาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2561 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพิ่ม 1 สาขาคือ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สภาพชุมชน

อำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ให้บริการการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอที่อยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งรองจากอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สรวย มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเทือกเขาตลอดทั้งแนว มีเทือกเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด และยังเป็นอันดับ 5-6 ของประเทศ และยังเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดที่มีต้นกำเนิดแม่น้ำไหลย้อนกลับขึ้นไปและไปรวมกับแม่กก มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายเชื้อชาติ เช่น อาข่า ม้ง ไตลื้อ ขมุ มูเซอ แม้ว เย้า อพยพมาจากสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีนปัจจุบันบางส่วน และอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้าแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 92 หมู่บ้าน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลเวียงกาหลง เทศบาลตำบลป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ ทำการเกษตรกรรม มีพื้นที่นาประมาณ 39,347 ไร่ ที่ไร่ ประมาณ 28,500 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีเพียงเล็กน้อย แต่จะมี โรงสีข้างอยู่จำนวนมากบริเวณบ้านหม้อ ตำบลป่างิ้ว ส่วนมากจะรับจ้างสีข้าวส่งที่จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานผสมปูนซีเมนต์สำเร็จรูปและผสมยางแอสฟั้นส์ กับหินละเอียด ตั้งอยู่เขตตำบลเวียงกาหลง มีการใช้น้ำมันเตาในการเผายางแอสฟั้นส์(ยางมะตอย) ในการทำยางผสมแอสฟั้นส์ติก เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน ส่วนพืชไร่ที่สำคัญ คือ ขิง จะมีโรงงานดองขิง บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่บริเวณตำบล เวียงกาหลง ซึ่งได้ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ทำรายได้ให้แก่ราษฎรปีละประมาณ 100 ล้านบาท โรงงานดองผักกาดดอง ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของอำเภอ ส่วนพืชชนิดอื่น เช่น กะหล่ำปีจะปลูกมากบนที่ราบสูงโดยเฉพาะชาวเขาได้ทำการปลูกจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำไร่เลื่อนลอย ถางและเผาป่า ใบชาเมี่ยงก็ปลูกกันมากบริเวณหุบเขาผีปันน้ำ เพราะอากาศเย็นตลอดปี มีจำหน่ายในตลาดบ้านแม่ขะจาน โดยเฉพาะใบชาตราแม่ค้าที่ขึ้นชื่อด้านรสชาติ อาชีพการเพาะเห็ดเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้เกษตรกรกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟาง ( จะเริ่มทำการ เพาะเห็ด ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม ) เห็ดแชมปิยอง ( ระเริ่มทำการเพาะเห็ดประมาณเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ เพราะเห็ดชนิดนี้ชอบอากาศเย็นในการออกผลผลิต ) ส่วนเห็ดที่สามารถทำการเพาะได้ตลอดปี คือ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า นางรม เห็ด แต่ก็มีการเพาะเห็ดเป๋าฮื้อเหมือนกัน แต่มีไม่มาก สำหรับตลาดที่รับซื้อที่สำคัญคือ โครงการหลวงดอยคำ อำเภอฝาง บริษัทส่งออกเห็ดแปรรูป นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนโรงงาน UFC จังหวัดลำปาง และส่งขายปลีกให้แก่แม่ค้าภายในอำเภอเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป

200 หมู่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

โทร : 053-952014  แฟกซ์ : 053-952014-2  email : office@wpptech.ac.th

งานศูนย์ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

Top