:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ

สาขาวิชา

ปวช.3

ปวส.2

รวมทั้งหมด

1

ช่างยนต์

39

31

70

2

ช่างไฟฟ้ากำลัง

34

13

47

3

ช่างไฟฟ้ากำลัง (ทวิศึกษา)

12

-

12

4

ช่างไฟฟ้ากำลัง (เสาร์-อาทิตย์)

-

8

8

5

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

28

6

34

7

การบัญชี

20

18

38

8

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11

-

11

9

คอมฯ (ทวิศึกษา)

12

-

12

10

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

7

7

11

การตลาด

7

-

7


รวมทั้งหมด

163

83

246

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา2557