:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ศูนย์การเรียนเวียงป่าเป้า โดยในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายได้ลงนามร่วมจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ร่วมกับโรงเรียนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยเปิดทำการเรียนการสอนดังนี้

พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขางานยานยนต์ , สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาพณิชยกรรม  สาขางานการบัญชี , สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขางานพัฒนาเว็บเพจ

พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ระบบทวิภาคี) เพิ่ม ๑ สาขา คือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) (ระบบทวิภาคี) เพิ่ม ๑ สาขา คือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระบบทวิภาคี) สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า และสาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาวิชาการบัญชี

ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขยายการศึกษาอาชีวศึกษา
ให้กว้างขวาง สอดคล้องกัลป์ความต้องการของท้องถิ่นและตารางงาน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญญาหาการขาดแคลนกำลังคน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล

และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายสถิตย์   ปริปุณณากร มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  รวมทั้งได้รับจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้าง อาคารเรียน ระบบไฟฟ้า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๙๑๐,๐๐๐  บาท  โดยได้ทำการก่อสร้างในพื้นที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๓๙.๙ ตารางวา  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๖  ต.ป่างิ้ว  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

ปัจจุบันนายเรวัตร  แก้วทองมูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียง ป่าเป้า  เมื่ อวันที่ ๓ ตุลาคม   ๒๕๕๗

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า