:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศพ้นสภาพนักเรียนภาคสมทบ-ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา-2561