:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขากคุณสมบัติผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2561