:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพย์

ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพย์

 

นายชัยยุทร แก้วประภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์


 

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวระพีพรรณ อินทะรน


 


หัวหน้างานบัญชี

นางสาวณฐอร อ้วนล่ำ


 

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวสิริเรศ  จักร์แก้ว


 

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายตุลา  จันทร์คำ


 

หัวหน้างานพัสดุ

นายธนากร กุศล


 


นายแสงทวี  ปันสมคิด

หัวหน้างานทะเบียน


 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายภาณุ สุธรรมแจ่ม


 


หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภัสสรา อินดี