:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวสุชาดา  ถึกสถิตย์
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวนิภาพร  กันก๋อง นางสาวรุ่งทิวา  แก้ววรรณะ นายสุเมธา กัลยาโน
ครูผู้สอน ครูผู้สอน ครูผู้สอน
เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า